راهنمای ضروری ثبت مدارک در سامانه سینا

با توجه به اینکه برخی از طلاب با وجود بارگذاری مدارک در سامانه سینا دکمه «ارسال به مرکز حوزه انتخابی» را نزده اند این فرایند ناقص مانده است که لازم است مطابق راهنمای زیر این فرایند را تکمیل نمایند.

سامانه سینا

ورود / ثبت نام