اطلاعات نخبگانی دوره نهم شناسائی استعدادهای برتر و پایش پویایی به زودی بروزرسانی خواهدشد.