جلسه با اعزه معاونت تبلیغ حوزه

جلسه با اعزه معاونت تبلیغ حوزه
جهت انتخاب نهایی اساتید مصاحبه عرصه تبلیغ

به منظور ساماندهی فوری مراحل مربوط به شناسایی متقاضیان استعدادبرتری عرصه تبلیغ حوزه های علمیه، جلسه ای با حضور مسؤولین امر صورت گرفت و معضل اساسی این امر مورد بررسی قرار گرفته و راه حل های آن تمشیت گردید.
جهت اطلاع بزرگواران، مشکل اصلی که اخلال ایجاد نموده بود این بود که اساتید بزرگوار عرصه تبلیغ، به جهت کثرت مشاغل، فرصت مقتضی را برای حضور در جلسات مصاحبه نداشتند، لذا علی‌رغم دغدغه مدیران مربوطه، این امر با تأخیر مواجه شد.
امید است با اجرایی سازی مصوبات این جلسه، در اسرع وقت فرآیند شناسایی و مصاحبه صورت گیرد.

ورود / ثبت نام