گزارشی از دوره ی باشکوه «سرای امید» کاردوی نخبگانی حوزه های علمیه کشور ۱۶ الی ۲۰ بهمن در مشهد مقدس

گزارشی از دوره ی باشکوه «سرای امید»
کاردوی نخبگانی حوزه های علمیه کشور
۱۶ الی ۲۰ بهمن در مشهد مقدس

ورود / ثبت نام